سازمان انتظار

من به دنبال زیبایی عظیمی هستم که مرا مقهور خود نماید.حس می کنم این زیبایی در وجود انسانهاست اما باید شرایط بروزش ایجاد شود. اکنون که سازمانها زمینه بروز آن را فراهم می کنند من هم به مدیریت استراتژیک پرداخته و به عنوان مشاور استراتژی فعالیت می کنم و از اینکه می بینم نیروهای عظیمی در وجود اشخاص وجود دارد که وقتی آزاد می شوند عجایبی خلق می کنند احساس می کنم به آن زیبایی عظیم نزدیک می شوم.و می بینید که گاه به ذوق آمده و شعر و داستان هم می نویسم.

خرداد 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
آذر 93
3 پست
آبان 93
3 پست
مهر 93
5 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
10 پست
آذر 92
5 پست
خرداد 90
2 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 88
1 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
1 پست
تیر 87
2 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
5 پست
بهمن 86
3 پست
دی 86
3 پست
آذر 86
1 پست
مهر 86
1 پست
خرداد 86
3 پست
اسفند 85
6 پست
بهمن 85
2 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
9 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
3 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
6 پست
تیر 85
6 پست
خرداد 85
3 پست
اسفند 84
3 پست
بهمن 84
2 پست
آذر 84
10 پست