مهارت دهم توانمند سازی

  مهارت انعطاف و تغییر موقعیت :

            تغییر در طبیعت و جامعه انسانی یک اصل مسلم است. درک، جذب و بهره برداری از این اصل طبیعی و انسانی، مهارت  انعطاف و تغییر موقعیت را شکل می دهد. هر فرآیندی که شکل می گیرد فرآیندهای متضاد، ناخودآگاه، گروهی و غیره را نیز فعال می سازد که لازم است آنها را شناخته و نسبت به هدایت شان اقدام کرد.  از طرف دیگر چون هر فعالیت در بستر زمان انجام می گیرد، گذشت زمان در عناصر مختلف موجب تغییرات مختلف می شود از یک طرف سن افراد بالا می رود ، از طرف دیگر رشدشان بیشتر شده و نیازها و گرایشاتشان تغییر می کند.

مهارت انعطاف و تغییر موقعیت به شخص این امکان را می دهد تا ماهیت تغییرات را درک کرده و نسبت خود را با تغییرات به نحوی تعیین کند که از رسیدن به اهداف و چشم اندازهایش باز نماند.  این مهارت به شخص امکان مدارا و نفوذ در دل دیگران را ایجاد کرده و امکان ارتباط و تاثیر گذاری به شخص را فراهم می نماید.

بسیاری از فرآیندهای ناخودآگاه و فرآیندهای متضاد در مسیر فعالیت به صورت غیر قابل پیش بینی برای هر برنامه ای پیش می آید ، این فرآیند ها موجب ایجاد موقعیتهای خطرناک در حد توقف کار می گردد ، در این مواقع مهارت انعطاف باعث می شود که حرکت شخص فقط در یک تونل که یا باید نابود شد و یا علیرغم اهداف تعیین شده پیش رفت، نباشد و بتواند گزینه های مختلفی برای یک موقعیت داشته باشد . و یا با تغییر موقعیت مناسب از بعضی خطرات جا خالی داده تا توان لازم برای مواجهه با خطرات دیگر را داشته باشد.

این مهارت به عنوان مکمل مهارت تمرکز و پیگیری باعث می شود ثبات در حرکت به سمت اهداف تامین شده و با تغییر شرایط ، در حرکت به سمت اهداف خللی ایجاد نشود.

/ 0 نظر / 19 بازدید