مهارت ششم توانمند سازی

مهارت کار گروهی و تیمی :

     ایجاد هم افزایی از طریق ارتباط و کار با دیگران و دسترسی سریع به آموزشها و ایجاد محیطی از افراد با شخصیتهای مختلف برای تمرینات مهارتها ضرورت وجود این مهارت بوده که از طریق تشکیل جلسات با مدیریت اعضا ، اجرای برنامه های گروهی با ایجاد تیم های کاری ، شخصیت شناسی و فهم تفاوتهای فردی و آموزش ساختار یک تیم کارآ روشهای ایجاد این مهارت بوده که به عضو توانایی جذب ، مجاب سازی و جلب همکاری افراد را می دهد.

/ 0 نظر / 12 بازدید