مهارت هشتم توانمند سازی

مهارت مذاکره وارایه سوابق :

     این مهارت تواناییهای عضو را به نتیجه رسانده و موجب نتیجه گیری از آنها می شود. با ایجاد این مهارت عضو می تواند توانمندیهای خود را در قالب سوابق ارایه داده و با بازاریابی شخصیت خود، قدرت چانه زنی را افزایش داده و با بکارگیری روشهای مذاکره که در زیر مجموعه خود مهارت اداره جلسات ، درک و جلب اعتماد دیگران و طراحی مسیرهای برد را دارد می تواند توانمندیها را تبدیل به برنامه ای مشترک برای ایجاد ارزش نماید. این مهارت از طریق طراحی مذاکره با مستشاران و اعضای گروه و در ادامه با مدیران و ارزیابی آنها و رفع اشکالات و تمرین برای بهبود انجام می گیرد

/ 0 نظر / 12 بازدید