مهارت چهارم توانمند سازی

مهارت تجربه وغلبه بر حال :

 این مهارت برای شناخت و تسلط به حالات متغیر روحی و روانی ایجاد شده و به عضو کمک می کند در مقابل فشارهای درونی ناشی از ویروسهای فکری ، سختی کار، طعنه و فشار اطرافیان بتواند به خود تسلط پیدا کرده و میزان حساسیت را کاهش داده و میزان دقت را افزایش دهد. این مهارت از طریق نوشتن تجربیات درونی و تغییر آنها روی کاغذ و اعمال آنها در هنگام بروز آن حالت آموزش و تقویت می شود.

/ 0 نظر / 15 بازدید