مهارت هفتم توانمند سازی

مهارت تحقیق وتحلیل :

      جمع آوری داده ها ، پردازش ، نتیجه گیری و تحلیل واقعیت های موجود برای کسب مواد لازم تصمیم گیریهای مختلف، ضرورت وجود این مهارت است. این مهارت به عضو روشهایی را می آموزد که به اطلاعات دقیق دسترسی پیدا کرده و آنها را بتواند در جای خود بکار گرفته و با تفسیر آنها در قالب مدل های تحلیلی جایگاه واقعیت های موجود را فهمیده و نحوه تغییر آنها را بر اساس فرایند های شناسایی شده بداند. آموزش روشهای جمع آوری اطلاعات به اضافه نحوه پردازش آنها و درک روابط بین پدیده ها و جریانات مختلف بر اساس مدلهای مدیریتی و چهارچوبهای نظری - علمی و نحوه بکار گیری بینش در این میان از روشهای ایجاد این مهارت می باشد.

/ 0 نظر / 12 بازدید